KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şirketimizce siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca Şirketimize bildirilen ya da Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bionorica Sağlık Ürünleri Paz. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kanuni başvuru ve bildirimlerin yapılabilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, etkinlik/organizasyonlar/bilimsel/eğitsel sempozyum ve toplantıların gerekliliklerinin yerine getirilmesi, kurumsal iletişimin sağlanması/şirket içi yayınların yapılabilmesi, tanıtım/satış etkinliği ölçümleri, sosyal medya platformları/dijital ortamlarda yayınların yapılabilmesi, Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan şirket iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket Genel Müdürlüğü, Şubeler, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, Şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Şirketimiz veya Şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. 
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları  6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; 
 • kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • veya noter kanalıyla Bionorica Sağlık Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi adresine gönderebilir, 
 • ya da bionoricasaglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Biz - Bionorica TR - yalnızca sağlığınızı değil, verilerinizi ve kişisel mahremiyetinizi koruma konusunda da kararlılık göstermekteyiz. Bu gizlilik politikası; internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret ettiğinizde ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullandığınızda, hangi kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimizi, işlediğimizi, engellediğimizi ve sildiğimizi (toplu şekilde “işleme”), verileri ne için kullandığımızı, bu verilerin kullanımına nasıl itiraz edebileceğinizi veya verdiğiniz izni nasıl geri çekebileceğinizi ve veri sahibi olarak haklarınızı (örn. bildirdiğiniz izin geri çekme ve verilerinize erişme, düzeltme, şikayette bulunma ve sildirme haklarınızı nasıl kullanacağınızı) açıklamaktadır. internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerimiz, yasal bildirim adres bilgileridir.

1. Veri kategorilerinin tanımı
Bu gizlilik politikasının kapsamı dahilinde şu veri türleri mevcuttur:

1. Tür: İnternet kullanım verisi

 • IP adresi,
 • istem tarihi ve saati,
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) saat farkı,
 • istenen içerik (sayfanın asıl hali),
 • erişim durumu / HTTP durum kodu,
 • sırasıyla aktarılan veri hacmi,
 • istemin yapıldığı internet sitesi,
 • kullanılan internet tarayıcısı (dil ve sürüm dahil),
 • cihazda kullanım işletim sistemi ve arayüzü.

2. Tür: Ayrıntılar ve erişim verileri

 • ad,
 • adres,
 • doğum tarihi,
 • medeni hal,
 • meslek / istihdam durumu,
 • uyruk,
 • telefon numarası/numaraları,
 • e-posta adresi,
 • sosyal medya dahil olmak üzere (örn. Facebook ve/veya Twitter) iletilen diğer iletişim verileri.

3. Tür: Elektronik iletişim verileri (genel olarak e-posta)

 • bize doğru veya bizimle olan elektronik iletişimin içeriği,
 • üst veriler, bu bakımdan, örneğin, ilgili e-posta adresleri, e-posta yazışmasının tarihi ve saati.

2. Genel internet sayfası ziyareti
(1) İnternet sitesini yalnızca bilgi amaçlarıyla kullandığınızda, yani siteye kayıt olmadıysanız veya bize başka bir şekilde herhangi bir bilgi vermediyseniz, yalnızca internet tarayıcınızın sunucumuza gönderdiği verileri toplayacağız. İnternet sitemizi görüntülemek istediğinizde, yalnızca, internet sitesini size görüntülememiz, stabiliteyi ve güvenliği sağlamak için teknik olarak gerekli olan 1. tür verileri 5651 Sayılı Kanun’un 5,6,7,8 vd madderi mucibince toplarız.

(2) Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda sayılı tip geçici ve kalıcı çerezler bilgisayarınıza kaydedilir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için bu çerezler gereklidir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılır.

a) Geçici çerezler: bu çerezler internet tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunların arasında özellikle oturum çerezleri yer almaktadır. Oturum çerezleri, oturum kimliği adı verilen ve bir oturuma internet tarayıcınızdan çeşitli istemlerin atanabilmesini sağlayan bir çerez kaydeder. Bu, internet sitemize geri döndüğünüzde bilgisayarınızın tanınabilmesini sağlar. Oturum çerezleri internet tarayıcınızı kapattığınızda silinir.

b) Kalıcı çerezler: bu çerezler, çerez kullanım süresine ulaşıldığında otomatik olarak silinmektedir. Kullanım süresi bitimi çerezden çereze değişebilmektedir. Çerezleri, internet tarayıcınızdaki sistem ayarları aracılığıyla istediğiniz zaman silebilirsiniz.

c) İnternet tarayıcısı ayarlarınızı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz ve örneğin, üçüncü taraf çerezlerini veya çerezlerin hepsini kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Lütfen çerezleri devre dışı bıraktığınızda bu internet sayfasının tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi unutmayın.

3. Google Analytics
(1) İnternet sayfası, Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir internet analizi servisi olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics 1. türdeki verileri toplar ve bu işlem için çerezleri kullanır. İnternet sitesine olan ziyaretinizi atayabilmek için, IP adresinizi toplama sonrasında anonimleştiririz, bu sayede IP adresinizi sizle şahsi olarak ilişkilendiremeyiz. Ayrıca, IP adresinizi Google’dan gelen diğer veriler ile birleştirmeyiz.

(2) Bu internet sayfasını kullanımınıza ilişkin olarak, çerezler ile üretilen bilgiler, genellikle ABD’deki Google sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google, internet sayfasını kullanımınızı analiz etmek, internet sayfasındaki aktiviteyi derlemek ve bize internet sitesi ve internet kullanımıyla ilişkili ek hizmet sunmak üzere bu bilgileri bizim adımıza kullanır.

(3) Çerezlerin kaydedilmesini internet tarayıcınızda uygun ayarları yaparak önleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda internet sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Çerezler tarafından üretilen ve internet sitesini kullanımınızla ilişkili verilerin (IP adresiniz dahil) Google için toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresindeki tarayıcı eklentisini indirip kurarak da engelleyebilirsiniz.

(4) Bu hizmetin kullanımı için yasal dayanak 5651 Sayılı Kanun’un 5,6,7,8 vd madderidir.

(5) Verilerin Google tarafından reklam sunma amaçlarıyla kullanımının yanı sıra ayarlar ve itiraz hakkındaki seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgiyi https://support.google.com/analytics/?hl=tr adresinde bulabilirsiniz.

4. Sunucu kayıtları
(1) İnternet sitesini ulaştıran internet sunucusu veya sunucuları, içerisinde şu verilerin yer aldığı kayıtlar tutmaktadır:

 • istenen sayfanın adı;
 • dosya, istem tarihi ve saati;
 • aktarılan veri hacmi;
 • başarılı şekilde alım bildirimi;
 • tarayıcının türü ve sürümü;
 • kullanıcının işletim sistemi;
 • ziyaret edilen en son internet sayfasının URL’si (yönlendiren URL’si);
 • kullanıcının IP adresi;
 • istemde bulunan telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısı.

(2) Veri kayıtlarını yalnızca internet sayfamızın ve tekliflerimizin işletimi, güvenliği ve optimizasyonuna ilişkin istatistiksel analiz için kullanıyoruz. Ancak, internet sitesinin kanunsuz bir şekilde kullanımına ilişkin olarak haklı gerekçelere dayanan bir şüphe olması halinde, veri kayıtlarını geriye dönük olarak inceleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

(3) Sunucu kayıtlarının tutulmasının yasal dayanağı 5651 Sayılı Kanun, bu kanununuygulanması hakkındaki yönetmelik, 6698 sayılı kanun ve yönetmeliklerdir. Sunucu kayıtlarını normal durumlarda 14 gün içerisinde veya yasaya uygun durumlarda kullanıcı talebine ve duruma bağlı olarak yasaya uygun başka bir zamanda siliyoruz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI -  TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.[GL1] 

6. Haklarınız
(1) Verilerinizin korunmasına ilişkin herhangi bir sorunuzu veri koruma görevlimize info@bionorica.com.tr adresine e-posta göndererek veya posta adresimize “Attn: Data Protection Officer” (Dikkatine: Veri Koruma Görevlisi) ek satırını içeren bir mektup göndererek iletebilirsiniz.

(2) Kişisel verilerinizle ne yapacağımıza siz karar verirsiniz ve bu konuda size yardımcı oluyoruz. Sizin hakkınızda kaydettiğimiz verileri alabilir ve yanlış verilerin düzeltilmesini ve bizden kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı ve kişisel verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz. Bunu yapmak için lütfen info@bionorica.com.tr adresine e-posta gönderin.

(3) Veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz.

(4) Verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz yol, kullandığınız ortama göre bağlıdır (örn. bülten aboneliğinden çıkmak için bültenin her bir sayısının sonunda bulunan “abonelikten çık” bağlantısına tıklayabilirsiniz). Ancak, bunun için yukarıda bahsi geçen internet formunu da kullanabilirsiniz. İnternet formu yolu otomatik değildir ve bu sebeple, tarafımızca tavsiye edilen tam otomatik yola göre daha uzun zaman alabilir.

(5) Sorumlu veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 15/07/2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika bionorica internet sitesinde (https://www.bionorica.com.tr ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.bionorica.com.tr/gizlilik-politikasi/kvkk-metni.htmlulaşabilirsiniz.